top of page

הצהרת נגישות ראשונית

וואטובי – הצהרת נגישות ראשונית

 • בהתאם להנחיות התקן הישראלי (T.I. 5568) לתוכן דיגיטלי נגיש וקונסורציום האינטרנט העולמי (W3C) הנחיות נגישות לתוכן באינטרנט (WCAG) 2.0 המכסות מגוון רחב של המלצות להנגשת תוכן באינטרנט, ברמה AA, כתבו יועצי הנגישות המלווים את הפרויקט, המלצות לעיצוב ולפיתוח על גבי ה- Mockups כדי לוודא, שכאשר האפליקציה תפותח, כל היבטי הנגישות יקבלו מענה הולם.

 • צוות הפיתוח של הפרויקט החל לממש וליישם את המלצות הנגישות, שניתנו בעיצוב אך המלאכה עדיין לא הושלמה.

 • מעצבת הפרויקט עקבה אחר ההנחיות של יועצי הנגישות ועדכנה את מערכת העיצוב (Design System) בהתאם.

 • עד כתיבת הצהרת נגישות זו, לא טופלו כמה חסמי נגישות, הקשורים לרישום סטודנטים למערכת, שהוא המודול הראשון שעלה לאוויר.

 • יועצי הנגישות של הפרויקט יעבדו עם צוותי העיצוב והפיתוח להנגשת כל המערכת עם המודולים השונים שלה.

 • המערכת אם כן, אינה נגישה בשלב זה לתקן הישראלי 5568. יחד עם זאת, הנושאים הבאים כן טופלו והוטמעו במערכת:

  • הותאמו רוב צבעי הטקסט על רקע להנחיית נגישות 1.4.3.

  • הותאמו צבעי כפתורים והרכיבים הפעילים להנחיית נגישות 1.4.3.

  • נוספו כותרות והוגדרה ההיררכיה ביניהן בכל דף.

  • הוגדרו אזורים בדף כגון: באנר, ניווט, תוכן מרכזי ופוטר.

  • הוגדר קישור לקפיצה לאזור התוכן המרכזי בדף עבור משתמשי מקלדת.

  • רכיבים פעילים כגון כפתורים ניתנים להפעלה באמצעות מקלדת בעזרת המקשים אנטר ורווח.

  • רוב הרכיבים הפעילים בדף מקבלים פוקוס ומשתמשי מקלדת יודעים היכן הם נמצאים בדף.

 • חסמי נגישות, שעדיין קיימים:

  • צבע טקסט הודעות השגיאה עדיין לא עומד בתקן.

  • כפתורי רדיו ותיבות בחירה עדיין לא מוגדרים כקבוצה.

  • דיאלוג "לאילו אוכלוסיות אתה משתייך" אינו נגיש למשתמשי מקלדת וקורא מסך.

  • הצוות עדיין עובד על חסמי נגישות בדפי הפרופיל, הרשמה למנטוריות וכן דפי היומן ומסך הפעילות שלי.

 • לכל מי שנתקל בחסמי הנגישות שהוזכרו לעיל או בחסם אחר, אנא פנו ל-

  • שם: מיכל טייטלר

  • תפקיד: מנכ"לית ומייסדת

  • טלפון: 054-5835799

  • אימייל: michal@watoobi.com

bottom of page