top of page

מדיניות פרטיות

תקף מתאריך: 01.01.2022

Watoobi – מדיניות פרטיות

 

כללי

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

מדיניות פרטיות זו מציגה את מדיניות המפעילה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר, ומפרטת את האופן בו היא אוספת ומשתמשת במידע אודותיך, באמצעות האתר, או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלה.

פרטיותך חשובה לנו. המפעילה תפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, ובהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.  

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה. שימושך באתר מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות.

עליך לספק את המידע הנדרש על-מנת להשתמש באתר. אינך חייב לספק מידע זה, אך המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לתת לך גישה לאתר אם לא תספק מידע זה.

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ולנשים באופן זהה.

 

איסוף מידע

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודותיך ("המידע"). חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שם, פרטי קשר, השכלה, מספר הפגישות שביצעת וכדומה.

חלק אחר מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר כגון כמות הפעמים שצפית בפריט מסוים באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

המידע שנמסר על-ידך במסגרת ההרשמה באתר ובכלל, וכן המידע שייאסף לגביך על-ידי המפעילה ו/או מרשתות חברתיות, אתרי אינטרנט וגורמים נוספים עמם המפעילה משתפת פעולה, יישמר במאגר המידע של המפעילה, אשר מנוהל כדין לפי חוק הגנת הפרטיות (מספר בקשה: 77202). אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אי-מסירתו לא תאפשר את גישתך לאתר ולשירותים המוצעים דרכו.

 

Cookies

האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על-מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאמת פרטים, להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות Cookies על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. יחד עם זאת, אם תבחר לסרב ל-Cookies, עליך לשים לב כי לא תוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

סקרים

המפעילה עשויה לבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים שהיא תערוך מעת לעת. ההשתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא להשתתף בהם. השימוש במידע שיימסר באמצעות הסקרים ייעשה למטרת שיפור, שינוי, מעקב אחר שביעות הרצון מהאתר וכן למטרת שימושים אחרים המותרים על-פי כל דין.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

ייתכן שהמפעילה תיעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, לצורך –

 • שימוש בשירותים שונים באתר.

 • ניהול השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 • שיפור, ייעול והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 • ביטול שירותים ותכנים המוצעים באתר.

 • מתן האפשרות לצריכת שירותים באתר.

 • סטטיסטיקה ומחקר.

 • יצירת קשר עמך.

 • אישור הצטרפות מתלבט ו/או מנטור לאתר.

 • הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של המפעילה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

המפעילה תוכל להעביר מידע אישי ולא אישי שנאסף אודותיך ואודות פעילותך באתר לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, ספקי משנה, או כל גורם אחר מטעמה, במקרים הבאים:

 • כאשר אישרת להעביר מידע לצדדים שלישיים.

 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת.

 • על מנת לספק לך שירות באמצעות צדדים שלישיים שעליהם המפעילה סומכת לרבות, אך לא רק, ספקים של דיוור ישיר ומערכות CRM.

 • העברת מידע אודותיך למנטורים/מתלבטים פוטנציאליים, על-מנת שתוכלו לקיים את השירות בצורה מיטבית. אם ברצונך לסרב להעברת מידע מסוג זה, תוכל לפנות למפעילה בכל עת, אולם סירוב עשוי להביא עימו את הפסקת השימוש באתר.

 • העברת מידע מזהה ו/או בלתי מזהה אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר ו/או אודות החברה אותה אתה מייצג לארגון או המוסד המזמין, או לחברה מטעמם נרשמת לשירות, או לצד שלישי אחר אשר הינו שותף פעיל בהזמנת, הפעלת, מימון או סבסוד השירות, אם קיימים, בין אם הגעת ישירות דרך פניה של אותו ארגון או מוסד ו/או חברה ו/או צד שלישי אחר, בין אם השתמשת בלינק ו/או בטופס ההרשמה שמשמשים את אותו הארגון או המוסד ו/או החברה ו/או הצד השלישי האחר, אפילו אם קיבלת את הלינק ו/או את טופס ההרשמה מגורם אחר, ובין אם הועברת לתוכנית של אותו ארגון או מוסד ו/או החברה ו/או הצד השלישי האחר במסגרת השירות. זאת על-מנת לזהות אותך כמי שמשתייך אליהם ו/או על-מנת לזהות אותך כמי שזכאי למימון/סבסוד השירות על-ידם ו/או על-מנת לאשר את שימושך בשירות ו/או על-מנת לסייע בהפעלת השירות ו/או על-מנת להבין את מידת שימושך בשירות ו/או על מנת להעריך את טיב השירות ו/או על-מנת לשפר את השירות ו/או על-מנת ליצור איתך קשר (לרבות בקשר להשתתפות באירועים או בפעילויות). הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה מטעמם נרשמת לשירות ו/או הצד השלישי האחר עשויים לעשות שימושים עצמאיים במידע שלך לפי מדיניות הפרטיות שלהם. ככל שיש לך שאלות בקשר לנדון, יש לפנות לארגון ו/או למוסד המזמין ו/או לחברה ו/או לצד השלישי האחר.

 • העברת מידע אישי ולא אישי אודותיך לצדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, לצורכי סיוע במציאת עבודה, בכפוף להסכמתך המפורשת ועל-פי דין.

 • מימוש המטרות המותרות למפעילה על-פי דין ומימוש אינטרסים לגיטימיים שלה.

 • כאשר המפעילה מאמינה כי העברת מידע הינה ראויה בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת.

 • קיומה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטיך.

 • לבקשת מנטור או מתלבט או משתמש אחר במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי ממשתמשי האתר.

 • ביצוע של פעולות שבניגוד לדין באתר מצידך.

 • קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 • העברת מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה באופן שאינו יזהה אותך אישית.

 • מכירת או העברת פעילות אתר הבית לתאגיד כלשהו, וכן במקרה של מיזוג המפעילה עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי.

 

תוכן פרסומי ודיוור ישיר

המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר ממנה ו/או מי מטעמה על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי מהמפעילה ו/או מי מטעמה, באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה או בכל דרך אחרת, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל ממנה ו/או מי מטעמה דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

בנוסף, המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר מטעם הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה מטעמם נרשם לשירות, אם קיימים, ו/או מי מטעמם, על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה ושירותיהם השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.

ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי מהארגון או המוסד המזמין ו/או החברה מטעמם נרשם לשירות, אם קיימים, ו/או מי מטעמם, באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה או בכל דרך אחרת, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל מהם ו/או מי מטעמם דברי פרסומת. יובהר כי כל בקשה של המשתמש להפסיק ולקבל דיוור ישיר מהארגון או המוסד המוזמין ו/או החברה תיעשה באמצעות יצירת קשר איתם ולא עם המפעילה, ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש מטעמם.

על כל פנים ייתכן והמשתמש יקבל מהמפעילה הודעות, שאינן דברי פרסומת, הנוגעות לשירותיה.

למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 

צדדים שלישיים ופרסומות של צדדים שלישיים

ישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעילה לרבות, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרים של מנטורים. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

 

מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר ובלתי אישי עם צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יועצים, משקיעים ומשתמשים. למשל, המפעילה רשאית להציג למשתמשים את כמות כלל הפגישות שנעשו במערכת. מידע זה כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש, על מנת להתאים תכנים ועל מנת להעריך את טיב השירות.

 

הזכות לעיין במידע ולתקנו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש לבצע דרך האתר. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקש ממך, על-מנת שהמפעילה תוכל לזהות אותך כיאות.

 

אבטחת מידע

המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם להוראות הדין. המפעילה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כל עוד המפעילה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים אלו, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה זו.

 

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניות המפעילה בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, המפעילה מתחייבת לשמור על המידע שלך, לא לסחור בו, לא למכור אותו ולא להעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט האמור במדיניות פרטיות זו.

שינויים ועדכונים במדיניות הפרטיות

המפעילה שומרת לעצמה כל זכות לשנות מזמן לזמן את מדיניות הפרטיות שלה, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש. כל שינוי יחייב את כלל המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

הינך מתחייב לעיין מפעם לפעם במדיניות הפרטיות ולהתעדכן בשינויים בה ותהיה מנוע מטענה, כי לא התעדכנת בשינויים במדיניות זו.

bottom of page