top of page

תנאי שימוש

תקף מתאריך: 13.03.2023

Watoobi – תנאי שימוש

 

כללי

 1. מפעילת האתר והמיזם Watoobi ("המפעילה" או "וואטובי" או "וואטובי בע"מ") מספקת את שירות "Watoobi" ("האתר" או "המיזם" או "השירות"), המייצר, בין השאר, לארגונים ומוסדות ("הארגון המזמין" או "המוסד המזמין" או "הארגון או המוסד המזמין") תוכניות מנטורינג שמאפשרות לאנשים שקשורים לארגון ומתלבטים בנושאי קריירה ("מתלבטים" או "נחנכים" או "מנטיז") לעבור תהליך מותאם אישית שמורכב מפגישות עם יועצי קריירה ו/או אנשי מקצוע שעברו כברת דרך מקצועית בתחומם ("מנטורים"), ו/או מצפייה בהם בעת עבודתם. המנטורים יכולים להיות בוגרי הארגון או המוסד המזמין או מנטורים שנרשמו באופן עצמאי לשירות או מנטורים שמגיעים ממגוון חברות במשק שבחרו להשתתף בתוכנית ("חברות").

 2. תנאי שימוש אלה ("ההסכם" או "תנאי השימוש") קובעים את תנאי הגישה והשימוש שלך ("המשתמש" או "אתה") בשירות. אנא קרא את ההסכם בקפידה. שימוש בשירות מעיד על הסכמתך להסכם. אם אינך מסכים לכל תנאי ההסכם, אל תשתמש בשירות.

 3. עליך לספק את המידע הנדרש על-מנת להשתמש בשירות. הינך מצהיר ומתחייב כי כל מידע שתספק במהלך ההרשמה הינו עדכני, מלא ומדויק, וכי תדאג לכך שמידע זה ימשיך להיות עדכני, מלא ומדויק. אינך חייב לספק מידע זה, אך המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לתת לך גישה לשירות אם לא תספק מידע זה. יודגש כי במידה ויתגלה כי משתמש מסר מידע פיקטיבי, המפעילה תהא רשאית לחסום את גישתו לשירות מבלי לגרוע מכל פעולה אחרת שתוכל לנקוט נגדו על פי דין.

 4. השירות מיועד לאנשים שגילם 18 ומעלה. אם הינך מתחת לגיל 18, לא תוכל להשתמש בשירות ובשירותים שניתנים דרכו, או להציע דרכו את שירותיך.

 5. תנאי השימוש של השירות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים באופן זהה.

 6. ייתכן והשירות יהיה מושבת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

 7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בשירות ו/או את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

 8. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא info@watoobi.com.

 

על תנאי השימוש והצטרפות כמתלבט, כמנטור, כארגון מזמין או כחברה

 1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי המנטורים או המתלבטים, או על ידי הארגון או המוסד המזמין או החברה, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או הארגון או המוסד המזמין או החברה כאמור המשתמש יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

 2. השירות הינו בתשלום כפי שייקבע על ידי המפעילה. עם זאת יובהר כי המפעילה רשאית בכל עת להחליט כי השירות יינתן ללא עלות למתלבט וכן תהא רשאית לשנות את מחירי השימוש בשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך, כאשר יובהר כי המפעילה לא תגבה סכומים או תמנע תשלום רטרואקטיבית על פעולות עבר של מי מהמשתמשים בשירות.

 3. לא תינתן תמורה כספית למנטור במסגרת השירות. עם זאת, המפעילה רשאית בכל עת לשנות זאת, ו/או לשנות את אופן וסכום והתשלום למנטור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

 4. יובהר כי המפעילה רשאית לדחות בקשת הצטרפות מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה. 

אחריות ואי נטילת אחריות

 1. התוכן המופיע על המנטורים ו/או המתלבטים המוצגים בשירות נערך על ידיהם ו/או מי מטעמם אשר משתמשים בשירותי המפעילה ולעתים הוא יועלה על ידי המפעילה. יובהר כי אלא אם צוין אחרת ואלא אם מדובר בתוכן שיועלה על ידי המפעילה, אין למפעילה שליטה על תכנים אלה ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים בשירות, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה, אף אם המפעילה סייעה למשתמש סיוע טכני בהעלאת תכנים כאמור לשירות.

 2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על השירות לרבות על כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, ייעוץ עם מנטורים אחרים או נזק שנגרם למנטור בעקבות פגישה עם מתלבט. 

 3. למשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה אשר לא תישא בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצג לו על ידי משתמשים אחרים הפונים אליו כתוצאה מהשימוש בשירות לרבות בשל כל נזק שייגרם לו על ידי מי ממשתמשי השירות אשר יגיעו אליו באמצעות השירות וכל התקשרות שתהיה לו עם משתמשים כאמור.

 4. על המתלבט להפעיל שיקול דעת עצמאי בטרם יבחר לנקוט בפעולה כלשהי אשר מסתמכת על המלצה ו/או עצה ו/או פגישה עם המנטור. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין הצעות או שירותים שניתנים לו על-ידי צד שלישי, לרבות שירותי המנטורינג, קבלתם או תוצאותיהם. למען הסר ספק, יודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה למנטורים ו/או למתלבטים.

 5. יתכן כי השירותים בשירות יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או קווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או פגיעה מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו או לרכושם עקב כך.

 6. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

 7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע על המנטורים והמתלבטים שפרטיהם עשויים להופיע בשירות ולא יהיו למשתמש טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל משתמש בשירות.

 8. בכל מקרה של פרסום מידע כוזב על ידי מי ממשתמשי השירות, המשתמש מתבקש ליידע את המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה.

מתלבטים

נהלי התכנית

 1. המנטורים שתקבל יכולים להיות מטעם הארגון או המוסד המזמין או לא. המפעילה אינה יכולה להתחייב כי מנטור מסוים שתקבל על ידה אכן יהיה לשביעות רצונך.

 2. הינך מתחייב להזמין שירות ממנטורים אך ורק באמצעות מפעילת השירות, למרות שפרטי הקשר של המנטורים הועברו אליך ישירות, גם במקרים של פגישה חוזרת עם מנטור שכבר נפגשת עמו.

 3. תיאום פגישות המנטורינג בינך לבין המנטור ייעשה דרך השירות בלבד, גם במקרים של פגישה חוזרת עם מנטור שכבר נפגשת עמו.

 4. עליך להקפיד ולהגיע בזמן לפגישותיך הפיזיות או הוירטואליות עם המנטורים. כל איחור מצידך יקוזז ממשך הפגישה וכן עשוי להביא לחסימתך משימוש בשירות, מבלי שיושב לך כספך, אם נגבה.

 5. עליך להקפיד על קליטה סלולרית ו/או חיבור אינטרנט חזקים בעת פגישותיך הוירטואליות עם המנטור. לא תינתן פגישה חוזרת עבור פגישה שבוטלה או נקטעה בשל קליטה סלולרית ו/או חיבור אינטרנט לא מספקים וכן לא יושב לך כספך, אם נגבה.

 6. באחריות המנטור להתניע את השיחה במועדה בפורמט שהוגדר (שליחת הלינק לזום). עם זאת, עליך לנסות וליצור קשר עם המנטור לפני ובמועד הפגישה אם לא עשה זאת בעצמו.

 7. הינך מתחייב שלא להקליט את הפגישות למעט אם ניתן לך אישור מפורש על כך מהמנטור הרלוונטי.

 8. מעת לעת, המפעילה תיצור עמך קשר ותבקש את חוות דעתך באשר לאתר ולשירותים שניתנים דרכו.

 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להיות איתך בקשר ישיר בעת מתן השירות ולאחריו. בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך תוכן פרסומי מטעמה במידה שנתת הסכמתך לכך.
   

מדיניות ביטולים והפסקת השירות

 1. אם לא צוין אחרת, ניתן להשלים את מימוש השירות עד שלושה חודשים לאחר המאוחר מבין מועד הרשמתך לשירות או מועד ביצוע התשלום לשירות, באם בוצע תשלום. לאחר מועד זה לא תוכל להיפגש עם מנטורים נוספים ולא יוחזר לך כספך, גם אם טרם מימשת את מספר הפגישות המקסימלי שיכולת לממש.

 2. מבלי לגרוע מזכויותיך לפי חוק, מרגע התשלום, באם בוצע, העסקה אינה ניתנת לביטול על-ידך.

 3. תוכל להודיע בכתב למפעילה על רצונך להפסיק את השתתפותך בתוכנית בכל עת.

 4. במקרה בו לא יימצא לך מנטור אחד לפחות בתוך 45 ימי עסקים ממועד התשלום על-ידך, המפעילה תאפשר את החזרת הסכום שנגבה ממך, אם נגבה, וזאת לאחר פנייה מצידך אליה בכתב. ביתר המקרים לא יושב לך כספך, אם נגבה, גם אם לא תשלים את מכסת הפגישות שלך.

 5. במידה שברצונך לדחות פגישה שנקבעה, יש להודיע זאת למנטור הרלוונטי עד 24 שעות לפני המועד שנקבע וכן לעדכן בכך את המפעילה דרך השירות.

 6. יובהר כי במקרה של אי-הגעה לפגישה ללא הודעה מוקדמת או עם הודעה של פחות מ-24 שעות לפני המועד שנקבע, הפגישה תקוזז ממכסת הפגישות המקסימלית שלך, באם קיימת. לא יינתן עבורה החזר כספי, אם נגבה ממך תשלום, ולא יוצע עבורה מועד חלופי מצד המנטור. בנוסף, היא עשויה להביא לחסימתך משימוש בשירות.
   

סודיות

 1. אתה מחויב לשמור על סודיות מלאה באשר לפרטי המנטורים שניתנים לך במסגרת השירות.

 2. במהלך פגישותיך עם מנטורים, ייתכן ותיחשף למידע מקצועי סודי הקשור לתחום עיסוקם. אתה מחויב לשמור על סודיות מלאה באשר לתוכן המקצועי אליו אתה נחשף מצד המנטור בעת פגישותיך הוירטואליות או הפיזיות עמו.

 3. המפעילה אינה אחראית לכל מידע שאתה מוסר ישירות למנטור. עליך לשאול את המנטורים ישירות לגבי מדיניות השימוש במידע שהם חייבים בה.

מנטורים

נהלי התכנית

 1. הינך יכול להירשם כמנטור אם צברת כברת דרך מקצועית בתחום אחד או יותר או עם הינך בעל ניסיון בליווי תהליכי קבלת החלטות מקצועיים. המפעילה תשתדל להציע את שירותיך למתלבטים המתאימים לדרישותיך, ואשר אתה מתאים לדרישותיהם אך אינה מתחייבת לכך. במקרה בו הצטרפת מטעם ארגון או מוסד מזמין כלשהו, המתלבטים שישובצו לך יכולים להיות מטעם הארגון או המוסד המזמין או לא. ייתכן שהמפעילה תסנן מנטורים ומתלבטים מסוימים בהתבסס על קריטריונים אחרים, לרבות קריטריונים שנמצאו מתאימים על ידי האלגוריתמים שלה, והכל לפי שיקול דעת המפעילה. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב כי מתלבט מסוים שישובץ לך על ידה אכן יהיה לשביעות רצונך.

 2. המפעילה אינה מתחייבת כי יימצאו לך מתלבטים מתאימים.

 3. הינך מתבקש לענות תוך פרק זמן סביר של עד 48 שעות להודעות מהמפעילה שדורשות מענה מצידך.

 4. המפעילה תספק את פרטי הקשר שלך למתלבטים רלוונטיים אם יימצאו.

 5. תיאום פגישות המנטורינג בינך לבין המתלבט ייעשה דרך השירות בלבד, גם במקרים של פגישה חוזרת עם מתלבט שכבר נפגשת עמו.

 6. עליך להקפיד ולהגיע בזמן לפגישותיך הפיזיות או הוירטואליות עם המתלבט. אי הגעה ו/או איחור מצידך עשוי להביא לחסימתך משימוש בשירות.

 7. עליך להקפיד על קליטה סלולרית ו/או חיבור אינטרנט חזקים בעת פגישותיך הוירטואליות עם המתלבט.

 8. עליך להקפיד על סוג ומשך הפגישה כפי שהוגדרו ולא להציע שירות אחר, או שירות ארוך או קצר יותר.

 9. באחריותך להתניע את השיחה במועדה בפורמט שהוגדר (שליחת הלינק לפגישה).

 10. הינך מתחייב שלא להקליט את הפגישות למעט אם ניתן לך אישור מפורש על כך מהמתלבט הרלוונטי.

 11. חל איסור לגבות תשלום בעבור שירותי המנטורינג שתיתן באמצעות האתר.

 12. מעת לעת, המפעילה עשויה ליצור עמך קשר ולבקש את חוות דעתך באשר לאתר ולשירותים שניתנים דרכה.

 13. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להיות איתך בקשר ישיר בעת מתן השירות ולאחריו. בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך תוכן פרסומי מטעמה במידה שנתת הסכמתך לכך.
   

מדיניות ביטולים והפסקת השירות

 1. לא ניתן לבטל את הפגישה מרגע היענותך לפנייה לגביה.

 2. במידה שברצונך לדחות פגישה שנקבעה, יש להודיע זאת למתלבט הרלוונטי עד 24 שעות לפני המועד שנקבע, להציע מועדים חלופיים בטווח של 7 ימים ממועד הפגישה וכן לעדכן בכך את המפעילה באמצעות השירות. אי קביעת מועד חדש לאותו השבוע (מכל סיבה שהיא לרבות אי-התאמה של לוחות הזמנים שלך ושל המתלבט) או הודעה של פחות מ-24 שעות לפני המועד שנקבע עשויות להביא לחסימתך משימוש בשירות.

 3. ביטול פגישה מצידך עם או ללא הודעה מוקדמת למתלבט עשוי להביא לחסימתך משימוש בשירות.

 4. תוכל להודיע למפעילה בכתב על רצונך להפסיק את השתתפותך בתוכנית בכל עת. הודעה זו תיכנס לתוקף עם תום הפגישות שכבר נקבעו לך.
   

ציות לחוק

 1. עליך לציית לכל הוראות הדין, לרבות, אך לא רק, לדיני העבודה, חוקי מס, מע"מ ורישיונות עסק / הסמכה רלוונטיים. המפעילה אינה נושאת באחריות לציות לחוקים אלו, והציות לחוק הוא באחריותך בלבד. הינך מתחייב לשפות את המפעילה בגין כל נזק שייגרם למפעילה לרבות, אך לא רק, בגין טענה של צד ג' או רשות ממשלתית הקשורה באי-ציות לחוק בעת מתן שירותים לכל מתלבט.

 2. באחריותך, או באחריות החברה מטעמה אתה נותן את השירות, אם קיימת, לרכוש ביטוחים רלוונטיים לרבות ביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצועית, ככל שהינך סבור שביטוחים אלו נחוצים לפעילויותיך, והמפעילה לא תהא אחראית לכל מקרה ביטוחי ו/או בעיות בנושאי ביטוח כאמור.

 3. הינך מתחייב כי כל שירות שיפורסם על ידך יעמוד בהוראות הדין לרבות בהוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000, וכי כל שירות שיפורסם על ידך אינו יפלה בין מבקשי השירות מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי או הורות. 
   

סודיות 

 1. הינך מחויב לשמור על סודיות מלאה באשר לפרטי המתלבטים שניתנים לך במסגרת השירות.

 2. המפעילה אינה אחראית לכל מידע שהמתלבט מוסר לך ישירות. המתלבט רשאי לשאול אותך ישירות לגבי מדיניות השימוש במידע שאתה חייב בה.

חברות

נהלי התכנית

 1. החברה רשאית לקבוע קריטריונים (מיקום גיאוגרפי, שלב בקריירה, אוכלוסייה וכדומה) עבור מתלבטים שאותם יפגשו המנטורים מטעמה. כל שינוי בקריטריונים יחול, לכל המאוחר, 30 יום לאחר הפגישה האחרונה המתוכננת מטעם החברה בעת השינוי.

 2. החברה תהיה רשאית לקלוט אליה את המתלבטים שחנכה ללא עלות. קליטת מתלבטים ממאגר המתלבטים של המפעילה שלא נחנכו בחברה הספציפית תתאפשר בעבור תשלום לפי התנאים שייקבעו מראש בין הצדדים, זאת אך ורק אם המפעילה היתה הראשונה למסור את פרטי המתלבט לחברה.

 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להיות בקשר ישיר עם מנטורים שנרשמו לשירות מטעם החברה בעת מתן השירות ולאחריו, וזאת בקשר לשירותיה ובהתאם להסכמתם בעת ולאחר הצטרפותם לשירות.
   

 זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. המפעילה תהיה רשאית להשתמש בשם החברה ובסמלילה (לוגו) באתרה ובכל חומר שיווקי או אחר, אלא אם החברה תעדכן את המפעילה, בכתב ובהתראה בזמן סביר, שלא לעשות כן. 


ציות לחוק

 1. באחריות החברה לדאוג שקיימים עבור המנטורים ביטוחים רלוונטיים, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצועית, ככל שהחברה סבורה שביטוחים אלו נחוצים לפעילויותיהם, והמפעילה לא תהא אחראית לכל מקרה ביטוחי ו/או בעיות בנושאי ביטוח כאמור.

 

התחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך השירות לכל צד ג' שפרטיו מופיעים בשירות ו/או המפרסם דרך השירות לרבות המנטורים והמתלבטים ולא יעלה לשירות כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות והמנטורים והמתלבטים בפרט.
   

 2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

אחר

פרטיות

 1. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש שאנו עושים במידע.


זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. ידוע לך כי השירות הינו פרי פיתוחה הבלעדי וקניינה הרוחני של המפעילה וכי תוכן השירות, או כל חלק ממנו, גם הוא נחשב לקניינה הבלעדי של המפעילה.

 2. הינך מצהיר, כי ידוע לך שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים למפעילה ולא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

 3. ידוע לך כי השימוש במידע הינו לצרכיך האישיים בלבד.

 4. ידוע לך כי אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או תמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת המפעילה, מראש ובכתב.

 5. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים בשירות בהתאם להסכמים בין המפעילה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו למפעילה לעשות בהם שימוש. ידוע לך כי אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או תמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת המפעילה, מראש ובכתב.

 6. בשימוש בשירות הינך מסכים כי כל עוד השירות פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלית ו/או שלחת למפעילה לרבות אך לא רק תמונותיך, שמך, התפקיד שלך (title), הארגון שאתה משתייך אליו והמלצות שנתת, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום. בשימוש בשירות הינך מסכים גם כי כל עוד השירות פעיל, ייעשה שימוש בתמונות וסרטונים שאתה מופיע בהם ואשר צולמו במסגרת תכנים הקשורים לשירות (אירועים, מפגשים וכדומה, בין אם מקוונים ובין אם לא). לא יהיה בשימושים אלו משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים. כמו כן המפעילה תהא רשאית להציג אותך כמשתמש בשירות ולהשתמש בסימני המסחר, בתמונת הלינקדאין, בשם וב-title שלך ובשם הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה שאתה משתייך אליה בכל מדיה שתבחר לפי שיקול דעתה.

 7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

 

תוכן פרסומי ודיוור ישיר 

 1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר ממנה ו/או מי מטעמה על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

 2. ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי מהמפעילה ו/או מי מטעמה, באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה או בכל דרך אחרת, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל ממנה ו/או מי מטעמה דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

 3. בנוסף, המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר מטעם הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה מטעמם נרשם לשירות, אם קיימים, ו/או מי מטעמם, על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות הארגון או המוסד המזמין ו/או החברה ושירותיהם השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.

 4. ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי מהארגון או המוסד המזמין ו/או החברה מטעמם נרשם לשירות, אם קיימים, ו/או מי מטעמם, באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה או בכל דרך אחרת, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל מהם ו/או מי מטעמם דברי פרסומת. יובהר כי כל בקשה של המשתמש להפסיק ולקבל דיוור ישיר מהארגון או המוסד המוזמין ו/או החברה תיעשה באמצעות יצירת קשר איתם ולא עם המפעילה, ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש מטעמם.

 5. על כל פנים ייתכן והמשתמש יקבל מהמפעילה הודעות, שאינן דברי פרסומת, הנוגעות לשירותיה.

 6. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 


עדכונים

 1. המפעילה שומרת לעצמה כל זכות לשנות מזמן לזמן את תכני השירות לרבות אך לא רק תנאי השימוש בשירות, מדיניות הפרטיות וגובה התשלום הנגבה עבור השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי יחייב את כלל המשתמשים מרגע פרסומו בשירות.

 2. הינך מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו ותהיה מנוע מטענה, כי לא התעדכנת בשינויים בתקנון. תנאי השימוש שיחולו עליך הם תנאי השימוש העדכניים במועד שימושך באתר ו/או בשירות.


סיום השימוש באתר/בשירות / סגירת השירות

 1. המפעילה רשאית, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לסגור את חשבונך. סיבות לכך עשויות להיות (א) הפרת תנאי ההסכם, בין אם בכתבם או ברוחם; (ב) התנהגות מטרידה או פוגענית ו/או מרמה, או (ג) התנהגות הפוגעת במשתמשים אחרים או באינטרסים העסקיים של המפעילה. בעבור סגירת חשבונך מסיבות אלו לא יינתן לך כל החזר כספי, אם נגבה ממך תשלום.

 2. המפעילה עשויה להפסיק את זמינות השירות בכל עת.

 3. תוקפן של ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות יימשך לאחר סיום ההסכם לרבות במקרה של הרחקתך משימוש בשירות ו/או כאשר תחדל להשתמש בשירות.
   

שונות

 1. אם מסיבה כלשהי תנאי מתנאי הסכם זה ייקבע כבלתי תקף או כבלתי אכיף, הוא יוחלף בתנאי אכיף שמטרתו הינה הדומה ביותר למטרת התנאי המקורי, ותוקפן ונפקותן של יתר הוראות ההסכם לא תפגענה. למעט כמצוין במפורש בהסכם, הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בינך ובין המפעילה. המפעילה רשאית להמחות זכויותה וחובותיה לפי הסכם זה לכל צד שלישי ללא הודעה מוקדמת. אינך רשאי להמחות את זכויותיך וחובותיך לפי הסכם זה ללא הסכמת המפעילה. כתב ויתור לגבי כל הפרה או מחדל לפי הסכם זה לא ייחשב ככתב ויתור לגבי הפרה או מחדל קודמים. אם אנו נדרשים למסור לך הודעה מוקדמת לפי הסכם זה, אנו רשאים למסור אותה באמצעות כתובת דואר אלקטרוני או כל חשבון אחר שהינך נותן לנו בעת ההרשמה.

 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירות, יהיה בית המשפט המוסמך בתל–אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

bottom of page